• پیاده سازی نسخه اندروید رزرواسیون فروش
  • برنامه نویسی بصورت Native
  • پیاده سازی همه خدمات گردشگری