این سوالی است که مدام توسط طراحان تکرار می شود. شغل طراحان نیز مملو از شرایطی است که دو راه حل به نظر درست می…