• مشاوره و طراحی شبکه
  • سیستم VoIP
  • پشتیبانی و نصب نرم افزار ایرلاین ها

سخت افزار و شبکه

اصول و نکات فنی در باب یک شبکه کامپیوتری در جهان امروز، ارتباطات یکی از مهمترین نیازهای ثانویه بشر تلقی می شود. تکنولوژی شبکه کامپیوتری آغازگر نسل نوینی بود که امروزه از آن…

بیشتر بدانید