شرکت سامسونگ طرحی را ارائه کرده است که به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود تلویزیون را به وسیله امواج مغزی کنترل کنند.
این پروژه با نام Pontis قصد دارد تلویزیون های سامسونگ را برای افراد دارای معلولیت فیزیکی قابل دسترس کند تا به وسیله آن کاربران بتوانند کانال ها و همچنین صدای تلویزیون را کنترل کنند.
سامسونگ این پروژه را سه ماه پیش با کمک مرکز EPFL در سوئیس آغاز نمود.
نخستین گام برای طراحی این نرم افزار، جمع آوری نمونه ای از نحوه رفتار مغز است، پس از آن متخصصان یافته های خود را جمع آوری کرده تا یک مدل را طراحی کنند که به وسیله آن کاربر بتواند با استفاده از حرکات چشم و امواج مغزی، موارد مورد نظر خود را انتخاب کند