دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند.

روز مهندس بر مهندسان عزیز مبارک.

گروه سیتی نت