در دهمین سال فعالیت گروه سـیتی نت با افتخار میزبان حضور شما در دوازدهمین نمایشــگاه بین‌المللـی گردشـگری و صـنایع وابسته تهران خواهیم بود. بدینوسـیله از شـما دعـوت می‌نمائیم از غرفه این مجموعه در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللـی تهران بازدید نموده و با آخرین دستاوردها و محصولات این مجموعه از نزدیک آشنا شوید.