در سال 2004 گوگل برای استخدام نیرو به صورت رمزی آدرس سایت استخدام را در یک معادله در بیلبورد میدان هاروارد نصب کرد تا هرکس آن را حل کند و به وبسایت برسد، بتواند برای استخدام ثبت نام کند!