بیمه مسافرتی پاسارگاد

شرايط زندگي انسان در عصر كنوني به صورتي سامان گرفته است كه بهره گيري و بكارگيري فن آوريهاي نوين به منظور دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بالاتر مستلزم رويارويي هرچه بيشتر با حوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است. آثار و نتايج اين حوادث و مخاطرات علاوه بر ايجاد نگراني, تشويش, دغدغه های مستمر و سلب آسايش بعضي اوقات به حدي است كه مي تواند حاصل سالها تلاش و كوشش فردي يا جمعي را با خطر نابودي روبرو سازد. گروه مالي پاسارگاد پس از موفقيت در تأسيس و راه اندازي بانك پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بيمه اي با رعايت مراحل قانوني در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵اقدام به تأسيس بيمه پاسارگاد نمود . بيمه پاسارگاد طي شماره ۲۹۰۰۷۰ در ادارة ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيد و پس از انجام تشريفات لازم در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعاليت خود را در كليه رشته هاي بيمه اي تحت شمارة ۳۴۶۰۵ از بيمه مركزي ايران دريافت و فعاليت خود را از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ آغاز نموده است. شركت بيمه پاسارگاد در راستاي اعطاي آرامش و حذف تشويش و نگراني به پشتوانه دانش و تجربه ساليان متمادي مديران ارشد بيمه اي خود و سرمايه گذاري مؤسسات معتبر كشور اميدوار است بتواند موجب ارتقاء امنيت و اطمينان بيمه گذاران خود گردد. لذا كارشناسان و متخصصين ما آماده اند تا مشاوره هاي لازم را در قالب انواع بيمه ها تقديم نمايند.